OCHRONA I ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI PEST-CONTROL GHP/GMP-HACCP
Oferujemy usługę przygotowania pełnej dokumentacji zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami według zasad GHP/GMP oraz systemu HACCP zgodnie z wymogami prawa polskiego jak i europejskiego dla każdego typu działalności . Zgodnie z rozporządzeniem unijnym (WE) nr 852/2004 system HACCP (GHP i GMP) od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje we wszystkich przedsiębiorstwach, które są uczestnikami "łańcucha żywnościowego, a więc obejmuje firmy zajmujące się produkcją, magazynowaniem, dystrybucją oraz bezpośrednim dostarczaniem żywności i produktów przemysłowych dla konsumenta. W praktyce oznacza to obowiązek wprowadzania tego systemu zarówno w dużych przedsiębiorstwach działających w branży spożywczej i przemysłowej jak i małych sklepach spożywczych, czy wszelkiego rodzaju punktach gastronomicznychJaki jest związek ma HACCP z usługami w zakresie DDD?Warunkiem wstępnym wdrożenia systemu HACCP jest stosowanie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).GHP (ang. Good Hygienic Practice) – Dobra Praktyka Higieniczna – obejmuje działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach łańcucha produkcji i obrotu, po to aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP (ang. Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Produkcyjna - obejmuje działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, tak by produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób, który zapewni odpowiednią jakość zdrowotną żywności, zgodną z przeznaczeniem.

HACCP - (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli Krytyczne Punkty Kontroli, zwany dalej "systemem HACCP" - system działań w Firmach, które mają do czynienia z żywnością , który ma ca celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń ( chemicznych, biologicznych i fizycznych) a także określenie metod ich uniknięcia.
Takie podejście umożliwia podjęcie kroków naprawczych w trakcie realizacji procesu, co zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne produktu oraz zmniejsza straty i reklamacje spowodowane dostarczeniem produktu nie spełniającego wymagań w tym zakresie.Jednym z elementów kontroli przestrzegania zasad GHP jest ocena skuteczności zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. A to oznacza, że przedsiębiorstwo musi wdrożyć odpowiednie procedury monitorowania i zwalczania szkodników. Dodatkowo wszystkie czynności w tym zakresie muszą być prawidłowo udokumentowane, dlatego ważne jest systematyczne prowadzenie zapisów. W związku z tym mamy zaszczyt zaproponować państwu współpracę w zakresie zabezpieczenia przed szkodnikami (DDD).W ramach zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami zgodnie z zasadami systemu GHP Firma RATTUS podczas pierwszej wizyty:- dokona oględzin całego obiektu - założy procedurę monitorowania i zwalczania szkodników - stworzy system ochrony przed gryzoniami oraz umieści go na planie zakładu - umieści pułapki do monitorowania owadów w pomieszczeniach oraz naszkicuje ich lokalizację na planie obiektu - zamontuje karmniki deratyzacyjne i łapki na gryzonie wraz z tabliczkami informacyjnymiKolejne wizyty obejmują:- inspekcję całego obiektu - przegląd karmników na gryzonie i pułapek do monitorowania. - wymianę trutek w karmnikach deratyzacyjnych - wymianę pułapek do monitorowaniaPo każdej wizycie Firma RATTUS sporządzi raport wykonanych zabiegów i kontroli karmników i pułapek.Powierzenie obsługi systemu ochrony przed szkodnikami firmie specjalistycznej daje gwarancję pełnej skuteczności działania, pozwala na uniknięcie błędów i problemów w kontakcie z organami kontrolującymi, a także oszczędza koszty i czas przeznaczony na działalność zasadniczą.Dla każdego zakładu przygotowujemy indywidualny program zwalczania szkodników, dzięki czemu Państwa Przedsiębiorstwo będzie miejscem wolnym od wszelkich gryzoni i owadów.